Kontakt: kontakt 0903 040 562 e-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SIGINT SK
×
 x 

Prázdny košík
Shopping cart
Prázdny košík

Všetky produkty „ zvláštny režim“ patriace do tejto kategórie, sú na daných webových stránkach výrazne označené. Všetky výrobky sú z technického hľadiska plne funkčné, ale nie sú určené pre uvedenie do prevádzky v SR a v rámci celej EÚ, sú určené len pre export.

Niektoré produkty sú aktívne zariadenia - vysielače, ktoré na prenos informácií využívajú frekvenčné pásma, na ktorých nie je možné tieto vysielače bez povolenia telekomunikačného úradu prevádzkovať v Slovenskej republike ani v ostatných krajinách Európskej únie.
Ďalšie zariadenia, ktoré je možné pripojiť do elektrickej siete, na telefónnu linku alebo do počítača nemusia splňovať príslušné štandardy a ďalšie povinné technické požiadavky. Jedná sa teda o výrobky stanovené podľa NV č. 443/2001 Z.z., ktorým sa stanovia technické požiadavky na rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia, v platnom znení.

Všetky informácie o produktoch, príklady použitia, príbehy z praxe a návody, ktoré sú uvedené na týchto webových stránkach vzťahujúcich sa k zariadeniam uvedených v tejto kategórii, sú len ilustratívne, slúžia pre študijné účely a lepšiu orientáciu v tejto problematike.

Spoločnosť V0lčko, sigint.sk sa zaoberá predovšetkým vývojovou činnosťou v oblasti VF elektroniky. Čo nedokážeme vyrobiť my, spojíme Vás s našimi odborníkmi v zahraničí. Zariadenia uvedené v kategórii "zvláštny režim" sú len demonštratívne príklady tejto vývojovej činnosti a nie sú ponúkané na predaj.

Vojenský materiál, ktorý nie je voľne obchodovateľný, môže byť odpredaný výhradne záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky podľa Zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom.

Naša firma sa riadi všetkými právnymi zákonmi v rámci Európskej únie.

Podľa §35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia (ďalej "koncové telekomunikačné zariadenia") možno len po posúdení ich zhody s technickými požiadavkami uvedenými v § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (ďalej len NV 443). To znamená, že tieto zariadenia tu zverejnené nespĺňajú žiadnu CE normu a nemôžu byť ani uvedené do voľného obehu na našom trhu a taktiež nemôžu byť ponúkané ani v rámci Európskej únie.

Naša firma ich ani nedováža, ani neuvádza na trh v rámci EU.

Zariadenie pre rušenie GSM komunikácie nie je možné v Slovenskej republike prevádzkovať ! Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v SR. Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou armády a rezortov ktoré sú na to autorizované, export mimo EU možný. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť.

Prevádzkovateľ – majiteľ daného výrobku čestne prehlasuje, že daný výrobok neuvedie do voľného obehu pre Slovenský trh, ani na trh v rámci EU.

Vojenský materiál, ktorý nie je voľne obchodovateľný, môže byť odpredaný výhradne záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky podľa Zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom.

Upozornenie: Toto rádiové zariadenie nemožno v SR a EÚ prevádzkovať bez patričného povolenia! Zariadenie predajné iba bezpečnostným zložkám štátu alebo firmám pre export. Viac tu.
 
Predaj rádiových zariadení
V našej ponuke sa nachádzajú tiež zariadenie využívajúce k svojej činnosti rádiové vlny. Všetky takéto produkty prevádzkované na území SR (a vďaka harmonizácii legislatívy v rámci Európskej únie aj vo všetkých členských krajinách EÚ, Švajčiarska a štátov predurčených k EÚ) musia spĺňať parametre stanovené telekomunikačným regulátorom pre dané rádiové pásmo. Správcom Slovenského národného rádiového spektra je Slovenský telekomunikačný úrad - STÚ. Nie všetky produkty z nášho sortimentu však spĺňajú parametre pre prevádzku na našom území a to najmä preto, že nie sú určené na civilné použitie alebo ich parametre nie sú v súlade s využitím frekvenčného spektra EÚ. Týka sa to predovšetkým všetkých typov rušičiek a systémov pre prenos video a audio signálu v pásmach 1,2 GHz a 2,4 GHz. Výrobky, ktoré nespĺňajú predpisy špecifikované správcom spektra môžu používať subjekty s patričnými výnimkami ako je polícia, armáda SR, väzenská správa či ďalšie bezpečnostné zložky štátnej správy alebo eventuálne subjekty, ktorých sa výnimky týkajú. Rovnako tak je možné tieto systémy prevádzkovať v iných krajinách mimo pôsobnosť EÚ, v ktorých sú v súlade s miestnymi predpismi správcu frekvenčného spektra; Európa používa značne odlišný plán využitia frekvenčného spektra rovnako ako je iný v Ázii alebo Japonsku.
 
Tie z výrobkov, ktoré nesmú byť prevádzkované v SR (a EÚ) nebudú predané koncovým používateľom, ale iba firmám (teda na IČO) za súčasného vystavenie dodatku ku kúpnej zmluve - dodatok kúpnej zmluvy k stiahnutiu. V tomto dodatku je jasne vyjadrený zámer kupujúci firmy exportovať kupovanej zariadení mimo zónu EÚ (vrátane Švajčiarska a ďalších pridružených štátov k EÚ). Pri nesplnení tejto zmluvnej podmienky ponesie kupujúci plnú zodpovednosť za eventuálne použitia výrobku v Európskej únii a stáva sa tak prevádzkovatelia týchto rádiokomunikačných zariadení a je povinný splniť predpísané zákony a normy stanovené štátom a STU; predovšetkým dodržaním frekvenčného pásma podľa správy frekvenčného spektra. Rádiovým spektrom sa podľa zákona o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách) v znení neskorších zmien (ďalej len "zákon") znamenajú elektromagnetické vlny o frekvencii od 9 kHz do 3 000 GHz, šírené vzduchom bez zvláštneho vedenia. Predávajúci nie je držiteľom žiadnych listín potrebných na uvedenie týchto zariadení na trh EÚ (najmä certifikát CE, declaration of conformity, test report a vyhlásenie o zhode), pretože tieto produkty nie sú pre prevádzku v EÚ určené.
 
Využívanie rádiového spektra sa na medzinárodnej úrovni riadi rádiových predpisov Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU. Rádiokomunikačné predpisy ITU je v Slovenskej republike aplikovaný Plánom pridelenie frekvenčných pásiem (národné frekvenčné tabuľka), ktorý určuje pridelenie frekvenčných pásiem jednotlivým rádiokomunikačným službám. Na plán pridelenie nadväzuje plán využitia frekvenčného spektra, v ktorom STÚ ustanovujú technické parametre a podmienky využitia frekvenčného spektra rádiokomunikačnými službami. Pri frekvenčnom plánovaní vychádza STÚ takisto z právnych predpisov Európskej komisie a z rozhodnutia a odporúčania Konferencie európskych poštových a telekomunikačných správ (CEPT).
 
Pre využívanie rádiových frekvencií a prevádzkovanie akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení vyplývajú zo zákona pre prevádzkovateľa a účastníkov bezdrôtových sietí tieto základné povinnosti:
 
Využívať kmitočty možno len na základe individuálneho alebo všeobecného povolenia. 
Zariadenie musí spĺňať stanovené technické požiadavky.
 
Pre obsluhu zariadenia v leteckom a lodnom prevádzky, zariadení v pásme krátkych vĺn a zariadení pre amatérsku rádiokomunikačné služby sú navyše potrebné preukaz odbornej spôsobilosti.
 
Základným dokumentom riadenia rádiového spektra je národná frekvenčná tabuľka. Všetky ďalšie dokumenty k tejto problematike nájdete na stránkach STÚ; a to ako technické, tak právne predpisy SR a v rámci zjednocovania legislatívy tiež EÚ.
 
Žiadny zo zástupcov predajca nemôže niesť zodpovednosť za porušenie týchto predpisov zo strany prevádzkovateľa. Majiteľ takéhoto zariadenia je zo zákona povinný ich dodržiavať. Uvedené platí samozrejme platí len na území Slovenskej Republiky a legislatívne zjednotenej EÚ, Švajčiarska a štátov pridružených k EÚ); prevádzku v iných krajinách podlieha miestnym zákonom.