Kontakt: kontakt 0903 040 562 e-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SIGINT SK
×
 x 

Prázdny košík
Shopping cart
Prázdny košík

Od roku 2006 sa venujeme výlučne predaja špeciálnej VF techniky cez internet pre širokú verejnosť v EU a zároveň dodávame techniku ďalším subjektom pre ich montáž či ďalší predaj zákazníkom.

Vieme poskytnúť najlepšiu kvalitu v rámci danej oblasti VF techniky, ako sú technická analýza špeciálnej VF techniky, špeciálne kamerové aj skryte kamery, záznamové zariadenia alebo aj detektory na odhalenie sledovacích zariadení GPS, GSM, audio alebo video signálu.
Taktiež zabezpečujeme predaj techniky ako sú bezdrôtové kamerové systémy na dozor a ochranu pre políciu, alebo súkromných detektívov.
Dané systémy je možné použiť aj pre vlastnú potrebu na stráženie detí, poprípade na špehovanie priestorov, no všetko závisí od zákonov v danej krajine, kde je zariadenie nainštalované.  

 

Garantujeme najlepšie technické parametre, ktoré zaručujeme špičkovými pracovníkmi v obore VF rádiotechnika a mikroelektronika, kde danú techniku priamo vyrábajú alebo už len doladia a odskúšajú na perfektný prevádzkovateľný stav.

V oblasti VF techniky do pásma 2GHz sme ako jedna z mála firiem na Slovensku schopný Vám vyrobiť čokoľvek podľa vašich návrhov alebo predstáv v danej oblasti.   

Ako predajná stratégia našej firme bol zvolený inviduálny prístup k zákazníkovi, nemáme teda klasickú predajňu z predavačom a pevnou otváracou dobou, ale sme Vám k dispozícii kedykoľvek a sme dosažiteľní stále na tel. čísle 0903 040 562. Náš tovar je Vám stále k dispozícii na webe www.sigint.sk,  www.shop.sigint.sk, www.spion.sigint.sk, www.slovakia.sigint.sk,  

www.market.sk - all that you can not buy elsewhere
www.sigint.sk - intelligence - capture signals PROFI
www.alibaba.sk - conspiracies, discovery, marketing material.
www.plasice.sk - Everything goes and flies - scare
www.bluetoothadvertising.net - Bluetooth, WiFi Marketing
www.projammer.eu - the field of RF jamming
www.rf-protection.com - EMC and RFI Shielding

Kolektív sigint.sk tvoria 4 zamestnanci. Obchodné oddelenie, ktoré sa zaoberá denným obchodom pozostáva z 2 ľudí. S ohľadom na firemnú filozofiu nielen predávať ale poskytovať aj služby s predajom spojené, máme ďalších vyškolených technikov, ktorí poskytujú technickú podporu zákazníkom.

Profil spoločnosti: 
Vážení návštevníci našej stránky, vitajte na našich stránkach. Na týchto miestach by sme Vás radi oboznámili so vznikom, históriou a súčasnosťou našej firmy.

V roku 1990 prišla na slovenský trh Polská firma DALC0P partners zaoberajúca sa predajom a dovozom tovaru zo zahraničia. Sortiment služieb a tovaru firmy DALCOP partners bol veľmi široký. Bolo len otázkou času a vývoja, kedy sa firma vyprofiluje a určí si svoje postavenie.

Dňa 12.mája 2004 sa firma rozdelila. Vznikla firma sigint.sk, s už slovenským kapitálom. sigint.sk veľmi rýchlo vyrástla na spoločnosť s vynikajúcim vedením, zručnými a školenými zamestnancami a funkčnou distribučnou sieťou obchodných partnerov. Vďaka vynikajúcim službám našim zákazníkom sa vypracovala na stabilnú firmu s najväčším podielom na trhu, ktorej meno je synonymom kvality nielen pre predávané produkty ale aj v poskytovaní doplnkových služieb.

Dnes sigint.sk. spolupracuje s viac ako 120 aktívnymi zákazníkmi. V našej obchodnej stratégii však dôležité miesto zaujímajú aj menší zákazníci, ktorí zabezpečujú dodávky konečnému spotrebiteľovi.

Môžeme sa pochváliť veľmi dobrými skúsenosťami v e-comercii, kde predaj podporujeme nielen školeniami, snahou o dobrú informovanosť zákazníka a rôznymi zvýhodneniami ale k samozrejmosti patrí vynikajúca logistika zabezpečujúca pravidelný prísun informácii a aj vyškolená technická podpora.

Spoločnosť sigint.sk je v súčasnosti lídrom v e-commerci, no nájdete aj mnohé ďalšie produkty, vzhľadom na našu snahu uspokojiť požiadavky našich zákazníkov.

Vzhľadom na možnosti slovenského IT trhu, ktorý je malý v porovnaní so západnými krajinami ale napriek tomu sa vyvíja, je konkurenčný tlak veľmi silný najmä zo strany zahraničných nadnárodných spoločností. Zákazníkom sa preto snažíme poskytovať nielen miesto, kde môžu nakúpiť, ale aj priestor na ich otázky, pomáhame im navrhovať komplexné riešenia vhodné pre ich klientov a aj riešiť prípadné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prevádzkovaní ktoréhokoľvek zariadenia zakúpeného u nás. Je pravdou, že cena na slovenskom trhu hrá stále podstatnú úlohu, ale je čoraz viac zákazníkov, ktorí majú záujem ponúkať len špičkové technológie a riešenia.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a pevne veríme, že si každý návštevník nájde na našej stránke to, čo hľadá, prípadne nás priamo kontaktujte.

Reklamný server Market - http://www.sigint.sk/, server pôsobil na vlnách internetu aktívne už od roku 1995, patril medzi prvé servre na Slovensku, ktoré ponúkali reklamné aktivity slovenským podnikateľským subjektom. Server sa stal odrazovým mostíkom pre spoločnosti, ktoré postupne budovali vlastné reklamné servre ako napr. APREcom, s.r.o., Cyklotour, DRUKOS spol. s.r.o., Elektrovod Žilina, a.s. ,KK Company - Pivovary, s.r.o., VARIAS, a.s., S and H Ware, Večernik, Radio Frontinus, Pivovar POPPER, Preglejka, a.s., Sandrik, Turpak OBALY, a.s., VOM, a.s. /1995 - 2001/

 

 

Since 2006 we addict exclusively to internet sales of VF technology to wide public in the EU and we also cater the technology to other subjects for assemblage or next seles. We can also provide the best quality services in the VF technology, as are technic analyse and diagnostic of special VFT, special cameras and hidden cameras, recording apparats or detectors of trace GPS and GSM signals. We also salles wireless camera protect systems, that are able to be used for self necesaries to keep kids or watch areas, rooms etc. All depends on the law in given country where are the apparats installed.

We guaranteed the best technical parameters, which we insure by crest plodders in department of VF radiotechnology and microelectronics, where this technology is directly made or tweaked to perfect functional aspect. In the department of VF technology into 2GHz area we are one of the small amount of companies, who are able to make acording to your application or idea in these area. As sale strategy of our company was choosen individual access to customer, we don?t have classic store with salemen and direct opening hours, but we are available everytime on this no. 0903 040 562. Our goods is available to you on this pages www.sigint.sk,  www.shop.sigint.sk, www.spion.sigint.sk, www.slovakia.sigint.sk, 
Collective sigint.sk comprise of 4 employees. Bussines compartment, which deal with daily shopping consist of 2 persons. With reference to firm philosophy, not just to sell goods, but afford services conected with selling too, we have another trained engineer, who afford technical aid to customers.

Now sigint sk is the foremost innovator in the field of RF jamming. In countering the ever growing threat of remotely controlled improvised explosive devices (RCIEDs), Sigint has invested heavily in the development of a range of State-of-the-art. Vehicular Jamming system,Portable/Tactical Jammers,Stationary jammer, Bomb jammers, Rf jammers,Cellphone jammers, Custom/Embassy Jamming Solutions, Portable Jammer system ,Prison Jamming system, Handheld Jammers Solutions and so on, for the protection of troop transportation, Military and Police checkpoints, large Governmental establishments, Bomb Disposal Squads and VIP convoys.

- Protection against eavesdropping, development, production and special VF

electronics
- Inspection of premises against information leakage by applying RF triangulation
spectrum
- Supervision of RF spectrum in the VIP negotiations - Radio Monitoring
- Measurement and assessment of devices intended to protect against eavesdropping
- Construct Faraday rooms, screening force for
existing
- Active devices intended to protect against eavesdropping using commercial
radio networks
  NEW: Broadband RF noise jammer - protection against radio eavesdropping,
remote
Batting charges and unwanted radiation PC
- Listening technique designed for educational purposes - and unconventional


- Ochrana proti odpočúvaniu, vývoj, výroba VF a špeciálnej
elektroniky

- prehliadky priestorov proti úniku informácií aplikáciou triangulácie RF spektra

- dozor RF spektra pri VIP rokovaniach - rádio monitoring
- meranie a posudzovanie zariadení určených na ochranu proti odpočúvaniu
- konštruovanie faradayových miestností, preverovanie účinnosti už
existujúcich
- aktívne zariadenia určené na ochranu proti odpočúvaniu pomocou komerčných
rádiových sietí
NOVINKA: Broadband RF noise jammer - ochrana proti rádiovému odpočúvaniu,
diaľkovému
odpaľovaniu náloží a nežiaducemu vyžarovaniu PC
- odpočúvacia technika určená na výukové účely - aj nekonvenčná