Kontakt: kontakt 0903 040 562 e-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SIGINT SK
×
 x 

Prázdny košík
Shopping cart
Prázdny košík
WAVECOM W61CLWAVECOM W61CL
PDFTlačiť

WAVECOM W61CL

Wavecom ? Správna voľba pre Vás ?
Array
Popis W61CL alebo W-CODE-CL

alt Classifier and Code Check (CCC) Klasifikátor a kód Kontrola (CCC)

The WAVECOM classifier is an important analysis tool for classifying unknown signals. Klasifikátor WAVECOM je dôležitý nástroj pre analýzu pre klasifikáciu neznámych signálov. The purpose is to determine the modulation type, baud rate, frequency shift and bandwidth of one or more signals. Cieľom je určiť typ modulácie, prenosová rýchlosť, frekvenciu a šírku pásma posun jednej alebo viacerých signálov.
This option is only available for government bodies! Táto voľba je dostupná len pre orgány štátnej správy!
Currently, the classifier can detect: V súčasnej dobe môžu detekovať klasifikátor:
 • Carriers Dopravcovia
 • FSK signals from 2-FSK up to 34-FSK FSK signálov z 2-FSK až 34-FSK
 • FSK, F7B variant FSK, F7B variant
 • PSK signals, DBPSK, DQPSK, D8PSK and D16PSK A and B variants PSK signálov, DBPSK, DQPSK, D8PSK a D16PSK A a B varianty
 • CW signals CW signály
 • OFDM OFDM
The classifier option is available for the W61PC, W61LAN, W51PC, W51LAN. Klasifikátor voľba je dostupná pre W61PC, W61LAN, W51PC, W51LAN. In the current implementation signals in a 4 kHz or 8 kHz frequency range are classified. V súčasnom prevedení signály 4 kHz alebo 8 kHz frekvenčný rozsah sú klasifikované. "Classification and Code Check" (CCC) of multiple signals in the same frequency range are supported. "Klasifikácia a kód Check" (CCC) viac signálov v rovnakom frekvenčnom pásme sú podporované.

Highlights Highlights alt
 • Automatic classification of radio data signals. Automatickú klasifikáciu rádiových signálov dát.
 • Automatic classification and code check (CCC) of radio data signals. Automatické triedenie a kód skontrolovať (CCC) signálu rádiových dát.
 • Extension to the WAVECOM decoders. Rozšírenie WAVECOM dekodéry.
 • Fully integrated into the WAVECOM user interface. Plne integrovaný do používateľského rozhrania WAVECOM.
The classifier is a software option for the professional versions of the WAVECOM decoders. Klasifikátor je voľba softvér pre profesionálne verzie dekodéry WAVECOM. The ability to rapidly identify unknown signals has increasingly become an essential requirement in signal analysis. Schopnosť rýchlo identifikovať neznámy signál sa čoraz viac stáva základnou požiadavkou v signálové analýzy. The automation of the signal classification process relieves the operator from manual evaluation, which otherwise requires considerable skills and experience. Automatizácia procesu klasifikácie signálu zbavuje prevádzkovateľa manuálna hodnotenia, ktoré inak si vyžaduje značné vedomosti a skúsenosti. The combination of a classifier and a decoder thus satisfies the requirement for an automatic system that is able to rapidly and reliably determine the characteristics of radio data transmissions within the signal spectrum being monitored. Kombinácia klasifikátor a dekodér tak spĺňa požiadavku na automatický systém, ktorý je schopný rýchlo a spoľahlivo určiť charakteristiky rádiového prenosu dát v rámci spektra signálu je monitorovaný. The user interface of the WAVECOM classifier is fully integrated as a software module in the existing hardware and professional software. Užívateľské rozhranie klasifikátor WAVECOM je plne integrovaný ako programový modul v súčasnom hardvér a profesionálny softvér.

Classifier Operation Klasifikátor Prevádzka

The HF classifier user interface consists of two windows: Klasifikátor HF užívateľské rozhranie sa skladá z dvoch okien:
 • A FFT window Okno FFT
 • A classification result window. Klasifikácia výsledok okno.
Two classification modes are provided: Dva režimy klasifikácie sú:
 • Manual mode Manuálny režim
 • Continuous mode. Nepretržitom režime.
In the manual mode, the classifier can be manually restarted by pressing a Start button. V manuálnom režime, môže byť klasifikátor manuálne reštartuje po stlačení tlačidla Štart.
In the continuous mode, the signals are classified depending on the Restart Cycle selected in the settings. V nepretržitom režime, sú signály klasifikované v závislosti na cykle Restart vybrané v nastavení. Automatic restart cycles ranging from 4 s to 3600 s are valid. Automatický restart cykly v rozmedzí od 4 s až 3600 s, sú platné.
If Refresh List is checked, the list will be cleared after every classification attempt. Continuous mode can be stopped by pressing the Start/Stop Classifier button. Obnoviť zoznam, ak je začiarknuté, bude tento zoznam schválila, po každom pokuse kvalifikácie. Kontinuálny režim môže byť zastavený stlačením tlačidla Štart / Stop tlačidlo klasifikátoru. The classifier allows only one classification attempt at a time. Klasifikátor umožňuje iba jeden pokus o zaradenie naraz. After a few seconds (depending on the complexity of the signal) the result of the classification attempt is displayed in the result window. Po niekoľkých sekúnd (v závislosti od zložitosti signálu) výsledok klasifikácie pokuse sa zobrazí v okne Výsledok. Each signal is numbered and corresponds to the signal marker in the FFT window. Každý signál je očíslovaný a zodpovedá signálu marker v FFT okna. The last classifier state is visible in the status bar, even if signals were not classified. Posledná klasifikátor stav je vidieť v stavovom riadku, a to aj v prípade, keď signály neboli klasifikované. After each restart, the result window will be cleared Po každom reštarte, bude výsledok okno vymazané

Classifier Code Check (CCC) Klasifikátor Kód Kontrola (CCC)

The HF Classifier Code Check is a comprehensive analysis tool for classifying unknown signals combined with an advanced code check to determine the transmission mode under observation (code). HF klasifikátor Kódex Kontrola je komplexný nástroj na analýzu pre klasifikáciu neznámych signálov v kombinácii s pokročilým kód kontrolu určiť režim prenosu na základe pozorovania (kód). The Classifier Code Check has the ability to check several signals at the same time. Klasifikátor Kód Kontrola má možnosť skontrolovať niekoľko signálov naraz.
The user interface consists of five sections: Užívateľské rozhranie sa skladá z piatich častí:
 • sonagram / Code check options window selectable by tabs sonagram / Code či okno s možnosťami voliteľné pomocou záložiek
 • FFT window FFT window
 • signal list output from classifier Zoznam výstupný signál z klasifikátor
 • classified signal code check tree view zaradené signálu kód skontrolovať stromové zobrazenie
 • text status output Text stav výstupu
HF Classifier Code Check runs in automatic or manual mode. HF klasifikátor kód Príchod beží v automatickom alebo manuálnom režime. If required it can manually be stopped or restarted. Ak si to môže byť zastavená, alebo ručne reštartuje. After a successful classification has been achieved, code checking starts. Po úspešnom zaradení sa dosiahol, spustí kód kontroly. If a valid mode is found, the software starts with automatic decoding. Keď je nájdený platný režim, program začína s automatickým dekódovania.

Different settings are possible to adapt the system according to the customer's requests: Rôzne nastavenia je možné upraviť systém podľa požiadaviek zákazníka:
 • Single Button Operation: Classify, system selects the signal with the highest confidence and runs a code check on this signal. Jediného tlačidla Operácie: klasifikácia, systém vyberá signál s najvyššou dôverou a spustí kód skontrolovať tento signál. If a valid code is found, decoding is started. Keď je nájdený platný kód, je spustený dekódovanie.
 • Single Button Operation: Classify, system selects the signal with the highest signal level and runs a code check on this signal. Jediného tlačidla Operácie: Klasifikujte, systém vyberá signál s najvyššiu úroveň signálu a spustí kód skontrolovať tento signál. If a valid code is found, decoding is started. Keď je nájdený platný kód, je spustený dekódovanie.
 • Classify and check all available signals from the signal list. Klasifikovať a skontrolovať všetky dostupné signály signálu zo zoznamu. If all code checks are finished, the user must choose the desired mode, which immediately starts with decoding. Ak sú všetky kontroly kódu sú dokončené, užívateľ musí zvoliť požadovaný režim, ktorý okamžite začína s dekódovaním.
 • Classify all signals. Klasifikovať všetky signály. The user selects one signal for code checking. Užívateľ vyberie jeden signál pre kontrolu kódu. If a valid code is found, decoding is started. Keď je nájdený platný kód, je spustený dekódovanie.
 • Classify all signals. Klasifikovať všetky signály. The user selects one signal for code checking. Užívateľ vyberie jeden signál pre kontrolu kódu. If code check is finished, the system waits for commands. Je-li kód kontrola je ukončená, systém čaká na príkazy.
Sample Vzorka
 • Typical situation with multiple signals Typická situácia s viacerými signálmi

alt

 • Start Classifier Code Check (CCC) Štart klasifikátor Kód Kontrola (CCC)

alt

 • The three signals are classified. Tri signály sú klasifikované.
  Results: Výsledky:
  • FSK-8 with 93% confidence FSK-8 s 93% spoľahlivosťou
  • PSK-2A with 86% PSK-2A s 86%
  • F1B (FSK) with 77% F1B (FSK) s 77%
 • Code checking on the FSK-8 signal is started (best confidence)! Kód kontroly na FSK-8 signál je spustený (najlepší dôvery)!

alt

 • Piccolo-8 text

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.