Kontakt: kontakt 0903 040 562 e-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SIGINT SK
×
 x 

Prázdny košík
Shopping cart
Prázdny košík

Dodacia lehota:

Tovar na sklade odosielame do 3 dní, ostatný tovar do 21 dní. V predvianočnom období je spravidla väčší záujem o tovar a dodacie lehoty môžu byť predĺžené, za čo sa vopred ospravedlňujeme Objednávku môžete zaslať vopred s Vami určeným termínom dodania , budeme ju vedieť spracovať tak, aby ste aj v predvianočnom období dostali svoj tovar včas. V prípade oneskoreného dodania tovaru resp. materiálu našimi dodávateľmi si vyhradzujeme právo meškania dodávky, nakoľko tento fakt nevieme ovplyvniť.

Faktúra alebo daňový doklad ( bloček – pokladňa )sú priložené v označenom balíku.


Dopravné podmienky:

Zásielky zasielame ako balíky 1. alebo 2. triedy prostredníctvom Slovenskej pošty.

Dobierka / balíček - Kuriér

Pri voľbe služby „kuriér“ využívame predovšetkým kuriéra Slovenskej pošty a služby súkromných kuriérskych spoločností.Doprava tovaru je realizovaná prostredníctvom prepravnej služby až priamo k Vám na adresu
uvedenú v objednávke. Cena za poštové služby je symbolická 2 až 3,- euro;, preprava expres kuriér 8 až 10,-€ podľa hmotnosti.


Reklamačné podmienky – záruka a servis

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu sa vzťahujú záruky podľa občianskeho zákonníka. Tovar je dodávaný so zárukou 2 roky, pokiaľ nie je uvedené v záručnom liste inak. Záručná lehota začína plynúť dnom prevzatia tovaru . Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru už pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa tovaru.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez nás.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať daňový doklad – bloček – faktúru a ak bol priložený aj reklamačný list a spolu s tovarom zaslať predávajúcemu na adresu:

firma Volcko - sigint.sk , Budovatelská 2. Prešov

Vyhradzuje si lehotu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu, nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Oznámime kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamácie.

Garantujeme vrátenie zaplatenej sumy za vybraný tovar v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ak ide o neodstrániteľné chyby tovaru.

Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky, faxom alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze späť na účet, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

Ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú, neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou), ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov a kód tovaru, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vysporiadanie reklamácie. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej zahájenia.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Storno objednávky

Zo strany kupujúceho (zákazníka)

Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dna prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:

* nepoškodený
* v pôvodnom obale
* nepoužitý
* kompletný, so záručným listom
* s dokladom o jeho zakúpení

Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje sa tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dna odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar, ktorý bude zákazníkom zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).

Zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu alebo iného dodávateľa tovaru)

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho.

Dohľad nad firmou: 

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Ochrana osobných údajov

Pre efektívne fungovanie objednávania potrebujeme aj Vaše osobné údaje. Rešpektujeme však Vaše súkromie a získané údaje nezverejníme a neposkytneme inej osobe ani spoločnosti.

Údaje, ktoré požadujeme: meno a priezvisko, presná úplná adresa, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre objednávanie tovaru.

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba a chcete platiť prevodom z bankového konta firmy, mal(a) by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

názov firmy, telefón a fax, email, IČO, IČO DPH, DIČ, bankové spojenie.

Tieto údaje nám umožnia previesť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu urobenú bankovým prevodom.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, keď nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne uzatvorené rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak kupujúci odošle objednávku po dni, v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí že so zmenou súhlasí.

Odstúpenie od objednávky je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už predanú prepravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj výšku ceny objednaného tovaru zverejnenú na stránke predávajúceho (vrátane expedičných a dopravných nákladov), ak nebude v konkrétnom prípade uvedené inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.